Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca RR- p. Agnieszka Drop

Z- ca przewodniczącej- p. Agnieszka Majewska

Skarbnik- p. Anna Szot

Sekretarz- p. Agnieszka Sęk

Członkowie- p. Sylwia Szyniec, p. Iwona Dziura

 Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. Zapewnienie współpracy ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole.
2. Prezentuje wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinię rodziców.
3. Współdziała z dyrektorem szkoły, i radą pedagogiczną.
4. Pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w szkole.ZADANIA  RADY  RODZICÓW

 1. Organizuje prace rodziców na rzecz szkoły.
 2. Uczestniczy w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 3. Pomaga Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej  bazy i wyposażenia.
 4. Współpracuje z dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania.
 5. Udziela szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej.
 6. Pomaga szkole w organizowaniu  apeli, imprez szkolnych, uroczystości i wypoczynku w czasie ferii szkolnych.