RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Książu Małym jest e-mail: [email protected].

Klauzule informacyjne

Klik


Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Szkoła Podstawowa w Książu Małym jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

1.       Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Książu Małym  (dalej „Administrator”) z siedzibą w miejscowości Książ Mały 59, 32-210 Książ Wielki, adres e-mail: [email protected]
tel. 41 38 38 189

2.       W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzanych danych osobowych?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych p. Katarzyną Gembalską w następujący sposób:

–        przesyłając e-mail na adres: e-mail: [email protected]

–        listownie na adres Administratora.

3.       Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:

–   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa

a)       Prawo oświatowe;

b)      Karta Nauczyciela;

c)       Ustawa o systemie oświaty;

d)      Ustawa o systemie informacji oświatowej;

e)      Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych;

f)        Rozporządzenia do ww. ustaw.

–        art. 6 ust 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

–        art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

–        art. 6 ust. 1 lita a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

4.       W jakich celach gromadzimy dane osobowe?

Administrator gromadzi dane osobowe w następujących celach:

a)       realizacja zadań statutowych Administratora

b)      realizacja zawartej umowy lub przygotowanie do realizacji umowy

c)       wywiązania się z realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. rekrutacja uczniów, realizacja procesu nauczania, zatrudnienie pracowników i realizacja umów o pracę

d)      promocyjnych np. publikacja fotorelacji z działalności Administratora

5.       Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu realizacji swoich zadań Administrator udostępnia dane osobowe lub przekazuje je
w przetwarzanie w swoim imieniu (powierzenie) podmiotom zewnętrznym. W związku z tym odbiorcą zebranych danych osobowych są (w zależności od celu ich zebrania):

a)       podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w tym podmioty kontrolujące Administratora

b)      podmioty zewnętrzne realizujące obsługę serwisową:

–        strony internetowej Administratora

–        poczty elektronicznej Administratora

–        oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z którego korzysta Administrator

c)       obsługa BHP

6.       Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Administrator przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na Administratora obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu realizacji celów opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

7.       Jakie prawa posiada osoba w związku z tym, że przetwarzamy jej dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a)       prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO

b)      prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,

c)       prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

d)      prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO

8.       Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać  zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

–        art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

–        art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

9.       Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.   W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Administratora z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail Administratora, listownie na adres Administratora lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

Administrator zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Administratorze nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

11.   Co w przypadku gdy uznasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.   Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Każda osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swoich danych jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej
z Administratorem umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.

13.   W jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

W związku z takim przetwarzaniem Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. decyzji będących wynikiem działania programu komputerowego, w tym również osoby nie będą podlegały profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.