Zarys historyczny

 Początki szkolnictwa w Książu Małym.

Jak podaje kronika szkolnictwa parafialnego w Książu Małym, szkoła istniała już w XVI w. Była to szkoła parafialna, wyznaniowa i utrzymywana przez miejscowego proboszcza. Nauczycielem był zakonnik. 
W 1864 r. na mocy dekretu rosyjskich władz okupacyjnych przekształcono tę szkołę na elementarną. Językiem wykładowym był język rosyjski, a nauczano takich przedmiotów jak: języka rosyjskiego, rachunków, geografii, historii rosyjskiej, śpiewu, kaligrafii. Od 1905 r. zaczęto uczyć języka polskiego.

Po roku 1864 szkoła mieściła się w jednym budynku z Urzędem Gminy. 
W 1898 roku wybudowano nowy budynek szkolny. Do szkoły uczęszczało przeciętnie ponad 100 dzieci. Początkowo nauka w szkole trwała od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Do szkoły przyjmowano dzieci w wieku 9 lat.  
1 kwietnia 1924 roku szkołę w Książu Małym przekształcono na czteroklasową, kupując jednocześnie szkoły w Boczkowicach, Krzeszówce i Trzonowie. Według tego zarządzenia w Książu Małym znajdowały się klasy III, IV i V. Oddział  I i II mieścił się w Krzeszówce, Boczkowicach i Trzonowie. Klasę  III, IV i V uczył jeden nauczyciel.

 W roku szkolnym 1940/1941 Grono Nauczycielskie składało się z następujących osób: Roman Gajosiński- kierownik szkoły, Franciszek Kwiecień, Stanisław Dziura, Roman Nowakowski, Franciszek Dercz, Eugenia Piwowarska, Emilia Kordecka.

W czasie II wojny światowej były prowadzone komplety tajnego nauczania w zakresie gimnazjum. Tajne nauczanie zapoczątkowano jesienią 1942 roku . Kierownikiem kompletów był p. Stanisław Dziura.  Z chwilą wypędzenia Niemców w lutym 1945 roku  młodzież z kompletów kontynuowała naukę w miechowskim Gimnazjum i Liceum.
Pan Roman Gajosiński był kierownikiem szkoły w latach 1920- 1945 i w tym czasie przekształcił ją z 4-ro na 7-mio klasową.

W roku szkolnym 1945/1946  stanowisko kierownicze w szkole objął pan Stanisław Dziura, wraz z nim pracowało dwóch nauczycieli-p. Stefania Dziura i p. Stanisław Pilch, a 248 uczniów uczyło się w dwóch salach.

Od 1 października 1946 roku  w szkole zaczął pracować p. Antoni Dziwisz. Do siedmioklasowej szkoły uczęszczało 284 uczniów.

W roku szkolnym 1955/ 1956 do szkoły uczęszczało 224 dzieci. Liczba dzieci zmniejszyła się ze względu na utworzenie szkoły w Trzonowie i I klasy w Boczkowicach.

W marcu 1960 roku zaczęto przygotowywać się do budowy nowej szkoły. 
19 września 1960 roku w czasie kopania fundamentów natrafiono na grób, w którym znajdowało się 13 szkieletów dorosłych i dzieci. Antropolodzy z Krakowa określili wiek szkieletów na 1100- 1301 p.n.e. Parę dni później wykopano kilka urn i drewniany nóż.

15 sierpnia 1960 roku miała miejsce podniosła uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, w którym min. czytamy:

Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 roku,  lata od 1960- 1966 ogłoszone zostały jako okres obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego. Uroczystości te uczcimy zbudowaniem w powiecie 5 szkół pomników Tysiąclecia. 


Zdjęcie zrobione około roku 1961-1962. W tle nowo budowana szkoła w Książu Małym.


Szkoła w Książu Małym jest drugą szkołą pomnikiem w powiecie budowaną ze składek społeczeństwa miechowskiego,  wpłacanych na Społeczny Fundusz Budowy Szkół.  Wykonawcą budowy było Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Miechowie.  
Kierownikiem szkoły był  p. Stanisław Dziura, a przewodniczącym komitetu budowy p. Leon Tarapacz.
Pan Stanisław Dziura pełnił swoje obowiązki do 1967 roku,
w latach 1967 do 1974 r.  dyrektorem szkoły była p. Halina Maśląg.
Od 1974 roku  do 1991 dyrektorem szkoły był  p. Stefan Gancarczyk.
W latach 1991 do 2007 r  dyrektorem była  p. mgr Anna Mrugała Tomsia.
Dzięki  ogromnym staraniom dyrektor Anny Mrugała-Tomsi, która była inicjatorem nadania szkole imienia, pomocy  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Gminnych Władz Samorządowych oraz wieloletniego Przyjaciela Szkoły p. majora Józefa Brodowicza z Warszawy- 
16 października 2004 roku Szkoła Podstawowa otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II  i dołączyła do grupy 112 szkół małopolskich, którym patronuje Jan Paweł II. Tym podniosłym uroczystościom przewodniczył biskup kielecki Marian Florczyk, który poświęcił  tablicę pamiątkową ufundowaną przez nauczycieli oraz sztandar szkoły ufundowany przez sponsorów.
Od 1. września 2007 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Książu Małym jest p. mgr Danuta Gajos.
W procesie wychowania wzorując się na Patronie – nasza szkoła realizuje takie wartości jak: tolerancja, odpowiedzialność, dyscyplina, pracowitość, uczciwość, kultura słowa, dobro i piękno.